Podmienky ochrany osobných údajov.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim, ktorým je GRANU s.r.o., IČO 47071451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 58621/L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v rámci internetovej stránky 

www.plnamiska.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
GRANU s.r.o. 
plnamiska.sk
IČO 47071451, DIČ 2023720061, IČ DPH, SK2023720061,

Prevádzka: 
P. O. Hviezdoslava 68, 01001 Žilina, email: info@plnamiska.sk, telefón: +421 918 605 670

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia Žilina
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
telefón: +421 41 7 632 130, +421 41 7 632 139

Tieto podmienky ochrany osobných údajov v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Definícia pojmov

Predávajúci

spoločnosť GRANU s.r.o., IČO 47 071 451, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom elektronického obchodu predáva Tovar 

Kupujúci

Fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovej doméne www.plnamiska.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Elektronický obchod

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.plnamiska.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

Objednávka

Úkon kupujúceho v súvislosti s elektronickým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť Tovar v elektronickom obchode vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho www.plnamiska.sk, ktorým zaslal návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke

3. Podmienky ochrany osobných údajov

1.    Všetky osobné údaje predávajúci spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia za nasledovným účelom:
a.    vybavenie objednávky (oprávnený záujem): Predávajúci spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode predávajúceho.
b.    registrácia a vernostný program:    Predávajúci spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník.
c.    zasielanie informačných e-mailov: Predávajúci spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe.

2.    Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel vernostného programu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email info@plnamiska.sk. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek odvolať odstránením príslušného checkboxu po prihlásení sa na vaše užívateľské konto alebo zaslaním oznámenia na email info@plnamiska.sk. 

3.    Predávajúci spracováva vaše osobné údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje po celú dobu trvania takýchto konaní. Predávajúci po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje. V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované.  

4.    Predávajúci spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu www.plnamiska.sk prostredníctvom poskytovateľa služby elektronického obchodu Upgates - EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina s využitím maximálnej miery zabezpečenia, pri ktorom využíva systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Poskytovateľ služby tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR. Predávajúci neposkytuje vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii a prenáša osobné údaje na nasledovných poskytovateľov služieb: 

a.    prepravným spoločnostiam za účelom plnenia kúpnej zmluvy a dopravy tovaru. poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa. Prepravné spoločnosti tieto údaje spracovávajú v súlade s nariadením GDPR.
-    123Kurier, s.r.o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46598863
-    Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
b.    účtovníckej firme RI Consult s.r.o., Dolný Kalník 30, 038 02 Dolný Kalník, IČO: 50464094 poskytujeme vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.
c.    poskytovateľovi služby Heureka.sk - Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 186 00, Praha 8 – Karlín, Česká Republika, IČO: 07822774 DIČ: CZ07822774 poskytujeme vaše osobné údaje pre objektívne vyhodnocovanie spokojnosti s našimi službami. Poskytovateľ služby Heureka.sk – Overené zákazníkmi vám 10 dní po objednávke zašle formulár na ohodnotenie jej vybavenia na základe oprávneného záujmu predávajúceho podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ´. Poskytovateľovi služby poskytujeme osobné údaje v rozsahu ID objednávky, emailová adresa a názvy zakúpených produktov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť pri odoslaní objednávky v príslušnom checkboxe.

5.    Predávajúci využíva za účelom spracovania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v internetovom obchode www.plnamiska.sk a navštívených stránkach služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu v súlade s nariadením GDPR. Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu certifikovaných externých služieb Google Adwords a Meta. Predávajúci poskytuje tieto osobné údaje marketingovej agentúre za účelom spracovania internetovej reklamy a marketingu, ktorá tieto údaje spracováva v súlade s nariadením GDPR. Počas návštevy internetového obchodu www.plnamiska.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:
-    žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
-    typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
-    jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
-    používaný operačný systém (napr. Windows 7)
-    rozlíšenie okna prehliadača
-    rozlíšenie obrazovky
-    aktivácia JavaScript
-    zapnutie/vypnutie Java
-    zapnutie/vypnutie cookies
-    Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
-    IP adresa
-    čas prístupu
-    kliknutia
-    ID objednávky

6.    Na viacerých miestach internetového obchodu www.plnamiska.sk  predávajúci používa tzv. Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nie sú priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy. V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný používanie Cookies môžete vo vašom prehliadači zakázať. Na stránkach internetového obchodu www.plnamiska.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory Cookies, ktoré nepodliehajú kontrole predávajúceho. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook ) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov Cookies od týchto služieb tretích strán. Predávajúci nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom Cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov Cookies ich služieb.

7.    Na základe vašej žiadosti u predávajúceho máte právo:
-    byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
-    vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
-    na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
-    podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

8.    V prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním osobných údajov mate právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 


V Žiline, dňa 01.05.2023